Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Bildirimi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ, POTANSİYEL MÜŞTERİ, YÖNETİCİ VE İLGİLİ ÇALIŞANLARI İLE INTERNET SİTESİ ÜYELERİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Bu Bildirim 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) ve AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ kapsamında hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu:

HİLTİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”)

İş Adresi         : Barbaros Mah. Çiğdem Sok. Ağaoğlu My Office 15-A Ataşehir/İstanbul

Mersis No       : 0463007690200018

Telefon           : 444 45 84

KEP adresi     : hiltiinsaat@hs01.kep.tr

E-posta           : kvkk@hilti.com

İndirmek için tıklayın

Hangi Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Şirketimiz, internet sitesi üyelerine, müşterilerine ve onların ortak, yönetici ve çalışanlarına, potansiyel müşterilerine ait kişisel veriler işlemektedir. Bu kapsamda işlediğimiz kişisel veriler sıklıkla şunlardır: 

1)     Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile nüfus cüzdanı, pasaport gibi kimlik belgesi üzerinde yer alan kimlik verileri,

2)     İmza sirküleri, imza beyannamesi, vekaletname, vergi levhası, faaliyet belgesi, sözleşme, protokol, fatura, bildirim ve formlar gibi çeşitli belgeler üzerinde yer alan kimlik, iletişim ve hukuki işlem verileri,

3)     Adres, ikametgâh adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numaraları, cep telefonu numarası gibi iletişim verileri,

4)     Banka hesap bilgileri, ödeme kayıtları, borç ve alacak dökümleri, cari hesap bilgileri gibi finans verileri,

5)     Talep/şikâyet bilgisi, sipariş bilgisi gibi müşteri işlem bilgileri,

6)     Kullanılması halinde www.hilti.com.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak iletilen kimlik, iletişim, talep/işlem bilgileri,

7)     Üyelere/Müşterilere ait sistem ve uygulama kullanıcı adı, sitemizi ziyaretlerinizde kullandığımız Cookie’ler[1] vasıtasıyla, IP adresi, ziyaret saatleri, ziyaret edilen sayfalar ve web-sitesindeki etkinlikler gibi işlem güvenliği verileridir.

 

[1] Cookie’ler: Sunucular tarafından kullanıcılara gönderilen küçük parçacıklardan oluşan bilgi dosyalarıdır. Bu bağlamda Şirket, belirli bilgileri kullanıcının bilgisayarında, telefonunda vb. yerlerde text dosyaları şeklinde belirlenen süre içerisinde saklar ve gerektiğinde tekrar kullanır. Kullanıcı, kendi tarayıcı ayarlarını cookie’lerin kabul edilmemesi veya gönderildiğinde ikaz verilmesi için değiştirebilir. Çerezlerin kullanımını durdurulduğunda İnternet Sitesi’nde bazı işlemler yapılamayabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız Nelerdir?

Şirketimiz, Kanun’un 4. Maddesindeki genel ilkeleri gözetmek suretiyle, meşru amaçlar doğrultusunda ve amaçla bağlantılı olarak toplamakta olduğu kişisel verilerinizi sıklıkla;

1)     Şirketimizin amaç ve iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi,

2)     Sizinle gerekli iletişimin kurulabilmesi, taleplerinizin cevaplandırılması,

3)     Müşteri potansiyelinin değerlendirilmesi,

4)     Müşteri ilişkisinin kurulması ve sözleşme yapılması,

5)     İletişim faaliyetlerinin yönetilmesi, müşteri taleplerine cevap verilmesi, gereken hallerde ürünlere ilişki tamir amacıyla teknik servis bildirimi açılması,

6)     Ürünlerimizle ilgili şikâyet, iade, değişim ve sair taleplerin karşılanması ve müşteri hizmetlerimizin etkin biçimde yönetilmesi,

7)     Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, elektronik veya fiziki ortamda aramızdaki hukuki ilişkiye dayanan ve bunun neticesi olan tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,

8)     www.hilti.com.tr internet sitesi üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonrasında üyelik işlemlerinin takip edilmesi,

9)     Müşteri ve Internet sitesi üyesi olan müşterilere yönelik çeşitli organizasyonların planlanması,

10)  Acil durum ve risk yönetimi gibi süreçlerin yürütülmesi,

11)  Şirketin denetim, hukuk ve mali raporlama işlemlerinin icra ve takip edilmesi,

12)  Yasal ve sözleşmesel edimlerimizin ifası, yükümlülük ve taahhütlerimizin yerine getirilmesi,

13)  Mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

14)  Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

15)  Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

16)  Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

17)  Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda kamu makamlarına bilgi verilmesi,

18)  İlgili resmi ve idari kurumlardan ya da yargı mercilerinden gelen taleplerin yanıtlanması,

19)  Hilti tarafından yürütülen kampanya ve avantajların duyurulması, ticari iletişim ve ürün tanıtımı faaliyetlerinin yürütülmesi,

20)  İş faaliyetlerimizin geliştirilmesi amaçlarıyla, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmeyecek şekilde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemektedir.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz Nelerdir?

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz, kişisel verilerinizi, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda yüz yüze görüşmeler, kartvizitler, sözleşme içinde veya eklerinde aktarılan veriler, imza sirküleri, faaliyet belgesi gibi belgeler veya elektronik ortamda e-posta yazışmaları, telefon görüşmeleri ve mobil uygulamalar ve bilgi işlem yazılımları aracılığıyla toplamaktadır. Kişisel verileriniz elektronik ortamda  https://www.hilti.com.tr/  adresinden yaptığınız üyelik kaydınız sırasında çevrimiçi olarak toplanmaktadır. Ayrıca https://www.hilti.com.tr/ internet sitemizi ziyaretlerinizde IP (internet protokol) adresleri ve log kayıtları alınmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Toplamak ve İşlemek için Hukuka Uygunluk Sebeplerimiz Nelerdir?

Kişisel verileriniz, Kanun’un;

-        5/2 (a) bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 

-        5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası için gerekli olması”,

-        5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,

-        5/2 (f) bendinde düzenlenen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, “veri sorumlusunun meşru menfaatler için zorunlu olması” hukuka uygunluk sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak,

-        Gereken hallerde Kanun’un 5/1. Maddesi uyarınca “açık rızanızı” temin etmek suretiyle toplanmakta ve işlenmektedir. 

Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarabiliriz?

Şirketimiz, kişisel verilerinizi Kanun’da öngörülen temel ilkeler etrafında ve kişisel verilerinizi işleme amaçlarımıza bağlı ve bunlarla sınırlı olarak, Kanun’un 8. Maddesine göre yurt içinde bulunan üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Bu doğrultuda kişisel verileriniz, işlenme amaçlarıyla bağlantılı olacak şekilde; muhasebe, mali müşavirlik ve denetim firmalarına, ödeme ve hesapların yönetimi gerektirdikçe bankalara, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi için e-fatura hizmet sağlayıcılarına, ürün sevkiyatı ve müşterilerden arızalı ürün alımının yapılabilmesi için nakliye firmalarına, anlaşmalı olduğumuz arşiv firmalarına, e-mutabakat servis sağlayıcılarına, olası hukuki ihtilaflarda vekâlet ilişkisi bulunan hukuk bürolarına, bilgi teknolojileri, bilişim sistemleri hizmet sunucuları ve veri tabanlarımıza, dijital ajans ve dış kaynaklı hizmet sunucularına, yasal ve idari yükümlülüklerimiz gerektirdikçe yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, yargı mercilerine aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, işleme amaçları ve operasyonlarımızın gerektirmesi halinde yurtdışındaki Hilti Grubu şirketlerine (Liechenstein, İngiltere), kullandığımız bilişim sistem ve çözümlerinin yurtdışında bulunan sunucularına Kanun’un 9. Maddesinde yer alan şartlar dahilinde aktarılabilecektir. Kanun’un 9. Maddesi kapsamında “açık rızanızın” alınması işleme şartına dayanmamız halinde, açık rızanız temin edilerek aktarım yapılacaktır.   

Kanun’un 11. Maddesi Kapsamında Haklarınız Nelerdir, Bu Hakları Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verileriniz eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerinizin Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

İlgili taleplerinizi;

1)     Islak imzalı olarak ve geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte, Barbaros Mah. Çiğdem Sok. Ağaoğlu My Office 15-A Ataşehir/İstanbul adresine göndererek,

2)     Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte bizzat başvurarak,

3)     Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle hiltiinsaat@hs01.kep.tr KEP adresimize göndererek,

4)     İlgili Kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kvk@hilti.com adresimize e-posta ile göndererek, iletebilirsiniz.

Talebinizde, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakka yönelik açıklamanın anlaşılır bir şekilde belirtilmiş olması ve kimliğinizi doğrulayıcı bilgilerin yer alması önemlidir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvurucudan bilgi ve belge talep etme ve yapılan başvuruda yer alan talepleri ve bilgileri açıklığa kavuşturmak amacıyla, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltme haklarına sahiptir. Talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içerisinde cevaplandırılacaktır.

Gerek yukarıda sayılan haklarınız için gerekse Aydınlatma Bildirimi ile ilgili ve bu bağlamda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki tüm sorularınız için kvk@hilti.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

BU İÇERİĞİ PAYLAŞ