Hıltı Türkiye Satış Hüküm ve Koşulları

1 GENEL

1.1 Aşağıdaki terimler, işbu Koşullar kapsamında belirtilen anlamlara sahiptir:

“Alıcı” Hilti'den Mal ve/veya Hizmet satın alan kişi, firma veya şirket anlamına gelir;

“Sözleşme”, Hilti ile Alıcı arasında Mal ve/veya Hizmetlerin tedariki ile ilgili işbu Koşulları ihtiva eden herhangi bir anlaşma anlamına gelir;

“Mallar”, Sözleşme uyarınca veya bununla bağlantılı olarak tedarik edilecek mallar (ücretsiz olarak temin edilenler dahil)  anlamına gelir;

“Hilti”, Hilti İnşaat Malzemeleri ve Ticaret A.Ş. anlamına gelir;

“Personel”, Hilti çalışanları veya görevlileri, yöneticileri, acenteleri, danışmanları veya diğer personeli veya taşeronlarından herhangi biri anlamına gelir ve

“Hizmetler”, Hilti tarafından Sözleşme uyarınca veya bununla bağlantılı olarak tedarik edilecek hizmetler (ücretsiz olarak verilenler ve Malların tamir işleri dahil) anlamına gelir.

1.2 Başlıkların bu Koşulların yorumlanmasına etkisi yoktur.

 

2 SÖZLEŞMENİN KURULMASI

2.1 Mallar için verilen yazılı bir teklif, fiyat tahmini ve/veya yayınlanan bir fiyat listesi teklif niteliğinde olup, Hilti’nin web sitesi üzerinden veya başka şekilde sipariş verilmesi halinde, Hilti Alıcıya siparişi kabul ettiğini bildirmeden veya (daha önce olması durumunda) Malları Alıcıya teslim etmeden, ki bu durumda Sözleşme kurulmuş olur, bağlayıcı bir sözleşme kurulmuş olmaz. 

Hilti'nin bir siparişe kabul cevabı vermemesi durumunda dahi, Alıcıya önceden bildirilmiş olması koşuluyla, bu Koşullar ilgili Sözleşme bakımından geçerli olacaktır. Herhangi bir siparişin kabulü tamamen Hilti'nin takdirine bağlıdır.

2.2 Hilti tarafından yapılan herhangi bir teklif bu Koşullara tabidir ve Hilti tarafından daha önce geri çekilmedikçe teklif tarihini müteakip 5 gün süreyle (veya teklifte belirtilen başka bir tarihe kadar) geçerlidir.

2.3 Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, bu Koşullar Sözleşmede yer alan (Alıcının herhangi bir sipariş, şartname veya benzeri bir belge kapsamında talep edebileceği hüküm ve koşullar dahil olmak üzere) tüm diğer hüküm, koşul ve beyanların yerine geçer.

2.4 Hilti namına ve hesabına yetkili bir kişi tarafından yazılı olarak değiştirilip imzalanmadığı sürece Taraflar arasında işbu Koşullar geçerli olacaktır.

2.5 Hilti bu hüküm ve koşulları her daim değiştirme hakkını saklı tutar. Tadil edilen hüküm ve koşullar Alıcıya yazılı olarak bildirilecek ve Alıcı tarafından tebliğini müteakip on beş gün içerisinde yazılı olarak reddedilmediği takdirde Alıcı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Yürürlüğe girmesini müteakip, ilgili değişiklik tüm Mal ve Hizmetlere uygulanacaktır.

2.6 Hilti’nin fiyat teklifine ilişkin irsaliye veya faturada bir tutarsızlığın olması halinde Alıcı bu durumu, irsaliye veya faturanın tebliğ alınmasını müteakip 48 saat içerisinde Hilti'ye bildirecektir. 

 

3 MAL VE HİZMETLERİN TANIMI

3.1 Malların miktar, kalite, tanımı veya buna dair herhangi bir şartname, Hilti'nin sipariş teyidinde veya bunun bulunmadığı hallerde Hilti'nin teklifinde belirtilen gibi olacaktır.

3.2 Hilti tarafından yayımlanan tüm açıklayıcı malzeme, şartname ve reklamlar ve Hilti'nin web sitesinde, kataloglarında veya broşürlerinde yer alan tüm açıklamalar, detaylar veya çizimler, yalnızca Mal veya Hizmetlerle ilgili yaklaşık bir fikir vermek amacıyla düzenlenir veya yayımlanır ve aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Sözleşmenin bir parçasını teşkil etmez.  

3.3 Hilti, yürürlükteki yerel veya uluslararası yasa ve yönetmelik ve/veya güvenlik gerekliliklerine uyum bakımından gereken ve Mal ve/veya Hizmetlerin niteliğini, kalite ve performansını esaslı biçimde etkilemeyen değişiklikleri yapma hakkını, herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın, saklı tutar.  

3.4 Herhangi bir katalog, fiyat listesi, reklam veya benzeri iletişimde yer alan veya Hilti'nin temsilcilerinin veya çalışanlarının herhangi biri tarafından sözlü olarak yapılan hiçbir açıklama, betimleme, verilen bilgi, garanti, koşul veya öneri, bu Sözleşmede yer alan  işbu Koşulları değiştirdiği şeklinde yorumlanamaz.

 

4 FİYAT

4.1 Aşağıdaki Madde 4.2’ye tabi olmak kaydıyla, Mal ve/veya Hizmetler için ödenecek olan bedel, aksi Hilti tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe ve yetkili bir temsilci tarafından imzalanmadıkça, fatura tarihinde Hilti tarafından belirlenen fiyat olacaktır.

4.2 Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Hilti'nin Mal ve/veya Hizmetler için belirlediği fiyat, Hilti'nin teklif tarihinden veya herhangi bir teklif verilmemişse, Alıcının sipariş tarihinden sonra işçilik, malzeme veya diğer üretim veya tedarik gider kalemlerindeki değişiklikler dikkate alınmak suretiyle revize edilebilir. Bu nedenle Hilti, bir fiyatın Hilti tarafından veya Alıcının siparişi ile belirlenmesinden sonra, Alıcıya yazılı olarak bildirmek suretiyle, bu tür maliyetlerdeki artış veya azalış miktarına göre fatura bedelini uyarlama hakkını, herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın, saklı tutar. Revize fatura, orijinal Sözleşme bedeliymiş gibi ödenir.

4.3 Mal ve/veya Hizmetlerin fiyatına katma değer vergisi, benzer vergiler ve diğer tüm harçlar dahildir. Alıcı, tüm yerel vergi ve masraflardan sorumludur.

4.4 Hilti, Mal ve/veya Hizmetlerin bedeli için Alıcıya faturada belirtilen para biriminde fatura keser.

4.5 Hilti, teslimat esnasında veya Hilti tarafından Malların teslim alınmayı beklediğinin bildirimi üzerine, Malların paketlenmesi veya nakliyesinden veya Alıcı tarafından yapılan herhangi bir değişiklikten kaynaklanan ilave masrafları Alıcıya fatura etme hakkına sahiptir. Bu tür ilave masraflar, Hilti tarafından faturada belirtilen para birimi üzerinden fatura edilecektir.

 

5 NAKLİYE VE SİGORTA

5.1 Malların fiyatı, Hilti’nin mevcut fiyat listesinde belirtilen ücretler olup navlun ve sigorta dahil değildir.

5.2 Navlun ve sigorta masrafları Alıcı tarafından ödenecek ve Malların fiyatına eklenecektir.

 

6 İLAVE MASRAFLAR

6.1 Alıcı, Alıcının talimatı veya gerekli talimatı vermemesi veya Malları teslim almaması veya geç teslim alması nedeniyle veya Alıcının, çalışanlarının veya acentelerinin bir fiil veya temerrüdü nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak Hilti nezdinde gerçekleşen, Mallar için belirtilen fiyatın dışındaki tüm kayıp veya ilave masrafları ödemeyi kabul eder.

6.2 Diğer hak ve yasal çarelerine halel gelmeksizin, Malların Hilti'ye veya acentesine tamir için gönderilmesi durumunda, Hilti, Alıcı tarafından kendisine ödenecek tüm tutarlar (onarım masrafları dahil) ödenene kadar Malları elinde tutma hakkını haiz olup Alıcı, Hilti’nin, Malların teslime hazır olduğunu bildirmesinin ardından kararlaştırılan ödeme koşulları uyarınca malları teslim alıp bedelini ödemediği takdirde Hilti’nin Mallar üzerinde uygun gördüğü şekilde tasarruf etme hakkına sahip olacağını kabul eder.

 

7 ÖDEME KOŞULLARI

7.1 Aksi Hilti tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, Sözleşme uyarınca yapılacak tüm ödemeler, Alıcı tarafından, faturada öngörülen para biriminde, Hilti tarafından Alıcının belirttiği adrese gönderilen fatura tarihinden itibaren kararlaştırılan ödeme süresi içerisinde yapılmalıdır. Ödemelerin zamanında yapılması esaslı önem arz eder.  

7.2 Alıcı, Hilti tarafından Alıcıya ödenmesi gereken bir bedele ilişkin geçerli bir mahkeme kararı bulunmadıkça, herhangi bir mahsup, rehin veya benzeri herhangi bir hak veya talebe sahip olmayacaktır. Hilti, Alıcının, Sözleşme veya başka herhangi bir anlaşma kapsamında Hilti'den olan herhangi bir alacak veya talebini kendisine Sözleşme veya başka herhangi bir anlaşma kapsamında borçlu olduğu herhangi bir tutardan mahsup edebilir.

7.3 Diğer hükümlere halel gelmeksizin, herhangi bir nedenden ötürü Sözleşmenin sona ermesi durumunda Sözleşme uyarınca Hilti'ye ödenecek tüm ödemeler, derhal muaccel hale gelir.

7.4 Malların kısmen teslim edilmesi durumunda Hilti, her teslimat için, ilgili teslimatın gerçekleşmesi ile birlikte fatura kesme hakkına sahip olup, ödeme, her bir fatura için yukarıdaki 7.1 Maddesine uygun olarak yapılacaktır.

7.5 Alıcının bu Sözleşmeye göre kısmi teslimatla ilgili ücreti ödememesi veya bir Malın teslim alınması için gerekli talimatları vermemesi durumunda, hali hazırda imal edilmiş olan tüm Mallara ilişkin bedelin tamamı ilgili temerrüt tarihinde, herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın, derhal muaccel hale gelir.  

7.6 Herhangi Sözleşme kapsamında muaccel olan bir tutarın gecikmeksizin ödenmesi, gelecekte yapılacak Mal teslimi veya 12.1 madde kapsamında tamir hizmeti tedariki bakımından bir ön koşul olacaktır.

7.7 Hilti, Alıcıdan ödemeye ilişkin alınan ve karşılıksız çıkan her bir çek için %5 ve muaccel olan ödemeler için çekilen ve Alıcının bankası tarafından reddedilen her doğrudan borçlandırma sistemi ödemesi (dbs) için %5 bedel talep hakkına sahiptir.

7.8 Hilti, ödenmemiş faturalar ve/veya Alıcıdan kaynaklanan diğer gecikmiş ödemeler için yıllık %48 oranında bedel alma hakkına sahiptir.

 

8 MALLARIN TESLİM VE KABULÜ

8.1 Hilti, Malları sipariş formunda belirtilen yerde veya Tarafların, Hilti'nin Malların hazır olduğunu Alıcıya bildirmesi ardından yazılı olarak kararlaştıracakları (Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde) başka bir yerde teslim edecektir. Malların teslimi, ilgili Malların belirtilen adrese varmasıyla tamamlanır. Alıcının tesisinde teslimatın ve paketlerin indirilmesi Alıcının sorumluluğundadır.

8.2 Teslim tarihi, Sözleşme tarihinden veya Hilti'nin Malların üretimi veya ürettirmesini temin için gerekli tüm bilgilerin temin edilmesi tarihinden, hangisi daha geç ise, itibaren hesaplanır. Hilti tarafından herhangi bir teslim tarihi öngörülmediyse teslim, Alıcı tarafından verilen talimatları müteakip, Hilti tarafından makul olarak değerlendirilen tarihte yapılacaktır.

8.3 Teslimat, Hilti tarafından taraflarca belirlenen muhtemel teslimat tarihleri içerisinde yapılacaktır. Teslimat tarihi esaslı önem arz etmez. Hilti, doğrudan veya dolaylı olarak Malların teslimatındaki bir gecikmeden kaynaklanan kayıp, masraf, hasar, ücret ve giderlerden sorumlu olmayacaktır.

8.4 Herhangi bir nedenden dolayı Alıcı Madde 8.6 uyarınca, Malların teslimini kabul etmez veya Hilti, Alıcı gerekli talimatı, belge, izin veya yetkiyi vermediği için Malları zamanında teslim edemezse, Mallar teslim edilmiş sayılır ve (Hilti'nin ağır ihmali ve kastı nedeniyle oluşan zarar veya ziyan hariç) risk Alıcıya geçer; bu durumda Hilti tamamen kendi takdiri ile malları:

8.4.1 Alıcıya derhal bildirilmesi koşuluyla ve masrafı Alıcıya ait olmak üzere, fiili teslimine kadar muhafaza eder ve güvenliği ve sigortalanması için tüm makul tedbirleri alır veya

8.4.2 mevcuttaki en iyi fiyattan satabilir ve (tüm makul depolama ve satış giderlerinin düşülmesinden sonra) Sözleşme bedelinin altında yapılan satıştan kaynaklanabilecek fiyat farkını Alıcıya fatura eder.  

8.5 Hilti, kendi belirleyeceği aralıklarla malın kısmi teslimatını yapma hakkına sahiptir. Böyle bir teslimatta yaşanacak herhangi bir kusur veya temerrüt geri kalan teslimatın iptaline yol açmayacak olup ve Alıcı kalan teslimatları kabul ile mükelleftir.

8.6 Aşağıdaki Madde 13 hükmünde belirtilen tekeffüllere halel gelmeksizin, Alıcı, aşağıdaki koşullara uygun hareket etmez ise, Malları Sözleşmeye uygun olarak kabul etmiş sayılır ve, teslimattan sonra öne sürülecek temerrüt, geç teslim, Malların kaybolması veya zarar görmesine ilişkin bir talep veya Sözleşmeye aykırılık iddiası Hilti’ye yöneltilemez:

8.6.1 Alıcının, taşıma kaynaklı kayıp, zarar ve eksiklikleri teslimat sırasında taşımacının da imzasını içerecek şekilde tutanak altına alması,

8.6.2 Alıcının, Malları teslim aldıktan sonraki 2 gün içerisinde, Hilti'ye, Malın (2 gün içerisinde makul muayene ve test edilmesi neticesinde açıkça anlaşılacak türden) ayıplı olduğunu veya Sözleşmeye uygun olmadığını yazılı olarak bildirmiş olması veya

8.6.3 Ayıp veya aykırılığın teslim tarihinden itibaren 2 gün içerisinde açıkça anlaşılacak türden olmaması durumunda, Alıcının, Malları teslim aldıktan sonraki 8 gün içerisinde, Hilti'ye Malın ayıplı olduğunu veya Sözleşmeye uygun olmadığını yazılı olarak bildirmiş olması. Bu sürelere uyulmaması halinde, Alıcının Malları reddetme hakkı bulunmamakta olup Hilti’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Alıcı, Mallar Sözleşmeye uygun teslim edilmişçesine sözleşme bedelini ödeyecektir.

8.7 Alıcının Hilti'ye ayıp veya noksanlara ilişkin ihbarda bulunduğu tüm hallerde, Alıcı tarafından herhangi bir kullanım veya değişiklik yapılmadan önce Hilti’ye Malları (gerektiğinde masrafı Alıcıya ait olmak üzere Malların Hilti'ye iadesi dahil olmak üzere) inceleme fırsatı tanınır.

8.8 Teslimatın yapıldığına dair belge talepleri, fatura tarihinden sonraki kırk sekiz saat içerisinde yapılmalıdır.

 

9 İADE VE İPTALLER

9.1 Yukarıdaki 8.6 Madde hükmüne tabi olmak üzere, Sözleşme uyarınca tedarik edilen Mallar, Hilti’nin önceden yazılı izni olmaksızın ve satınalma işlemine ilişkin belge ibraz edilmeksizin iade edilemez.  İzin verilen iadeler:

9.1.1 Masrafı Alıcıya ait olmak üzere, Hilti tarafından, belirlenen tesise gönderilir;

9.1.2 Yükleme ve navluna ilişkin masraflar olması halinde bunlar Alıcı tarafından ödenir;

9.1.3 Mallar Alıcıya teslim edildiği hali ile aynı durumda olmalıdır.

9.2 Alıcı, Alıcının özel talebiyle üretilen bir Mal ve/veya Hizmet dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir Mal ve/veya Hizmet siparişini, Hilti'nin sipariş sistemine girildikten sonra, Hilti'nin önceden yazılı izni olmaksızın iptal edemez. Hilti’nin yazılı izni olması halinde ise ancak Hilti’nin yazılı koşullarına uygun olarak sipariş iptali yapılabilir.

9.3 Standardın dışında üretilen Mallar, Alıcının onayı alınması ardından iptal edilemez.  

9.4 Sıcaklığa duyarlı, kimyasal veya raf ömrü olan Mallar teslimattan sonra iade edilemez. 

9.5 İşbu 9. Madde altındaki tüm koşullara tabi olmak kaydıyla, teslim tarihinden itibaren otuz güne kadar olan iadelerin kabulü münhasıran Hilti’nin takdirindedir.

 

10 MÜLKİYETİN VE RİSKİN GEÇİŞİ

10.1 Mallara ilişkin risk Alıcıya, Malların Hilti tarafından teslim edilmesi veya Alıcı tarafından teslim alınması veya Mallar için yapılan ödemenin tamamı Hilti tarafından tahsil edilmesi tarihlerinden hangisi daha erken gerçekleşir ise, o tarihte geçer. 

10.2 Mallar üzerindeki mülkiyet, aşağıdakilere ilişkin tüm bedeller Hilti tarafından tam olarak (nakit veya kullanılabilir bakiye şeklinde) tahsil edene kadar Alıcıya geçmez:

10.2.1 Mallar ve

10.2.2 Mallarla ilgili olarak muaccel olmuş veya olacak Alıcı tarafından Hilti’ye ödenecek tüm diğer tutarlar.  

10.3 Malların mülkiyeti Alıcıya geçinceye kadar, Alıcı:

10.3.1 Malları (Hilti’ye bir bedel yansıtmaksızın) yeterli ölçüde iyi muhafaza koşullarında, uygun bir şekilde depolayacak ve Hilti tarafından yayınlanan tüm ürün kullanma talimatlarına uyacaktır;

10.3.2 Malları, Hilti’nin mülkü olarak kolayca tanımlanabilecek şekilde, Alıcının diğer mallarından veya herhangi bir üçüncü şahsın mallarından ayrı tutacak;

10.3.3 Mallar ile ilgili hiçbir tanımlayıcı işaret veya ambalajı imha veya tahrip etmeyecek veya gizlemeyecek ve

10.3.4 Malları iyi bir durumda muhafaza edecek ve Hilti'yi makul oranda tatmin edecek şekilde tüm risklere karşı, bedelin tamamı üzerinden, Hilti lehine sigortalayacaktır. Talep edilmesi halinde, Alıcı sigorta poliçesini Hilti’ye sunacaktır.

10.4 Hilti, Alıcıya makul bir süre önceden inceleme niyetini bildirmesi kaydıyla, mesai saatleri içerisinde herhangi bir zamanda depoda bulunan Malları inceleme hakkına sahip olacaktır.

10.5 Alıcı Malları, mülkiyeti geçmeden önce Alıcının işinin olağan seyri içerisinde, kullanabilir.

10.6 Alıcının Malların zilyetliğini bulundurma hakkı, aşağıda 16.1 Maddede belirtilen olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi üzerine derhal sona erecektir.

10.7 Malların mülkiyeti Hilti'den Alıcıya geçmemiş olsa dahi, Hilti, Malların bedeline ilişkin ödemeyi talep hakkına sahip olacaktır. Alıcı, Malları incelemek amacıyla ve Alıcının zilyetlik hakkının sona erdiği durumda Malları geri almak için Hilti'ye, vekil ve çalışanlarına, Malların depolandığı veya depolanabileceği tesislere her daim girmeye ilişkin gayrı kabili rücu yetki verir ve Hilti'nin, Alıcının mülkiyet hakkının sona ermesi durumunda nakliye edilmekte olan malları durdurma ve geri çekme hakkına sahip olacağını kabul eder.

10.8 Hilti’nin bir Malın, Alıcının zilyetliğinin sona erdiği mallardan olup olmadığını belirleyememesi halinde, Alıcının Hilti'nin sattığı tüm malları, Alıcıya fatura edildikleri sıra ile satmış olduğu varsayılır.

10.9 Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi üzerine Hilti’nin (Alıcının değil) bu Maddede yer alan hakları yürürlükte kalır. Hilti’nin işbu 10. Maddede belirtilen hak ve yasal çareleri, Sözleşmede veya yasalarda Hilti’ye tanınan diğer tüm hak ve yasal çarelere hiçbir şekilde halel getirmeyecek, bunları sınırlamayacak veya kısıtlamayacak olup bunlara ek niteliğindedir.

 

11 HİZMETLERİN TEDARİKİ

11.1 Hilti Hizmetleri Alıcıya, makul seviyede ustalık ve özen göstermek suretiyle Sözleşmeye uygun olarak sağlayacaktır.

11.2 Hilti, Hizmetleri belirlenen ifa tarihinde yerine getirmek için makul çaba sarf edecektir. Hizmetlerin kararlaştırılan ifa tarihini müteakip 30 gün içerisinde tamamlanmaması durumunda, Alıcı, Hizmetlerin tamamlanmış kısmı için Hilti’ye Hizmetlerin tamamlanmış kısmına orantılı olarak ödeme yapması koşuluyla, Hizmetlerin tamamlanması için üçüncü bir taraf tayin etme hakkına sahip olacaktır. Hilti, burada belirtilen süre içerisinde Hizmetleri ifada temerrüdü nedeniyle oluşacak herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.

11.3 Hilti’nin Hizmetleri Alıcının tesislerinde ifa etmesi halinde, Alıcı:

11.3.1 Personelin Hizmetleri ifası için tesise her daim güvenli ve engelsiz erişimini, 

11.3.2 Hizmetlerin ifası için gereken tüm izin, ruhsat veya lisansların mevcudiyetini,

11.3.3 Hizmetlerin ifası için gerekli olan yeterli güç, aydınlatma, ısıtma ve benzeri diğer altyapı veya malzemeyi;

11.3.4 Hizmetlerin ifa edileceği yerin bitişiğine Hizmetlerin ifası için gereken malzemelerin konulması için depo alanını,

11.3.5 Hizmetlerin verileceği alanın bu amaç için yeterliliğini, sağlık ve güvenliği tehdit eden risklerden arınmış olmasını ve Personelin yürürlükteki bir mevzuata uyması için gerekli olan ve Hilti'nin makul olarak talep edeceği olanakları temin edecek ve

11.3.6 Hilti veya taşeronlarının ağır ihmali sonucu ortaya çıkmadığı sürece, Alıcının tesislerinde, Personelin uğradığı ölüm veya kişisel yaralanmadan ya da Hilti’nin mallarına (Hilti'nin Personelinin veya taşeronlarının malları dahil) gelecek zarar ve kayıptan sorumlu olacaktır.

11.4 Aşağıdakilerin gerçekleşmesi ile Hizmetler tamamlanmış sayılır ve Sözleşme bedelinin ilgili kısmı muaccel hale gelir:

11.4.1 Hilti, hizmetin tamamlandığına dair teyidini Alıcıya yazılı olarak bildirdiğinde veya

11.4.2 Hilti’nin Hizmetleri ifaya hazır olması fakat aşağıdaki sebepler yüzünden ifa edememesi:

(a) Alıcıdan gerekli desteği alamadığı için (örneğin, Alıcı nezdinde test bileşenlerinin veya parçaların bulunmaması gibi) veya

(b) Hizmetin verileceği sahada Alıcının mülkünün durumu ve/veya Hizmetlerin ifa edileceği kararlaştırılan tarihte bu sahada bulunan tesis ya da hizmetlerin vaziyeti veya

(c) Alıcının Sözleşmeyi ihlali nedeniyle ifa engellenmiş ise,

 

12 HİLTİ’NİN TAMİR HİZMETİ

12.1 Hilti’nin Ücretsiz Tamir Kapsamı Malların satış tarihinden itibaren  iki (2) yıla kadar  geçerli olup aşağıdakileri  içerir:

işçilik masrafları, nakliye masrafları, yıpranmaya maruz kalan ayıplı parçalar, alet üzerindeki bakım göstergesinin belirttiği tarihte bakım, fonksiyonel muayene ve ayar ve güvenlik kontrolleri.

12.1.1 İlk Ücretsiz Tamir Kapsamı süresinin sona ermesi ardından onarım masrafları, web sitemizde yer alan ve dönem dönem güncellenen azami tamir ücretleri listesinde (https://www.hilti.com.tr/content/hilti/META/TR/tr/support/info-center/tool-repair.html) (“Azami Tamir Ücretleri”) belirtilen fiyatlara göre ücretlendirilecektir. Hilti, Malların tamirine Alıcının kabulü akabinde başlamaya ilişkin hakkını saklı tutar ve Hilti ile Alıcı arasında bir bakım hizmetleri sözleşmesi olması halinde tamir hizmetlerini bu sözleşmeye uygun olarak ifa eder.

12.1.2 Tamir bedelinin Hilti Azami Tamir Ücretleri altında kalması durumunda, Alıcı sadece gerçekleşen tamir bedelini öder.

12.2 Hilti’nin takdirine bağlı ve Sözleşmeye tabi olmak kaydıyla (bu hizmetten yararlanacak Mallar ayrıca Alıcı’ya yazılı olarak bildirilir veya Hilt websitesinde yayımlanır) Alıcı, her bir ücretli tamir hizmeti ardından bir ay boyunca, ek ücret ödemeden Malların onarımı hakkını kazanabilir. 

12.3 Hilti Üretici Garantisi kapsamında Hilti, ayıplı malzeme veya üretim hataları sonucu ayıplı hale gelen tüm Malları 20 yıl boyunca tamir eder veya değiştirir.

12.4 Tamir için gönderilmiş Mallardan tamir ücret teklifleri onaylanmamış veya teklif süresi dolmuş olanlar, tamir edilmeden demonte edilmiş bir durumda Alıcıya iade edilecektir.

12.5 Madde 8.4 hükmü aynı zamanda Hilti'ye tamir amacıyla teslim edilen Mallar bakımından da uygulanır.

 

13 GARANTİLER

13.1 Mal ve/veya Hizmetlere ilişkin Hilti tarafından özel bir garantinin yazılı olarak verildiği durumlarda, Mal ve/veya Hizmetlere, 13.2 Maddede belirtilen ve özel bir teminatı kapsamayan garanti yerine, bu özel garanti uygulanacaktır. Madde 13.3'teki istisnalar, Mallarla birlikte verilen kullanım talimatlarında belirtilen "üretici garantisi" hariç, bu tür özel garantiler için geçerli de olacaktır.

13.2 Alıcı, Malların teslimi veya Hizmetlerin ifasını müteakip iki yıl içerisinde, tedarik edilen Malların malzeme veya işçiliklerinde bir kusur olduğunu veya Hizmetlerin Sözleşmeye uygun ifa edilmediğini, Hilti’yi makul seviyede tatmin edecek şekilde, kanıtlarsa, Hilti kendi takdirinde olmak üzere  ve makul bir süre içerisinde:

13.2.1 bu Mallardaki ayıbı veya diğer aykırılıkları ücretsiz olarak (Malın veya malzemenin bu amaçla Alıcıya  gönderilmesi ve Alıcı tarafından gönderilmesi masrafları da dahil olmak üzere) olarak tamir eder veya giderir ya da

13.2.2 Malları Sözleşmeye uygun mallarla değiştirir veya hizmetleri yeniden ifa eder.

Ayrıca, Hilti'nin 13. Maddede belirtilen sorumluluğunun toplamı hiçbir şekilde bu Mal veya Hizmetlerin alım fiyatını aşamaz ve yukarıdaki seçeneklerden birinin yerine getirilmesi ile Hilti, garanti kapsamındaki sorumluluğunu tamamen yerine getirmiş olur.

13.3 Hilti, aşağıdaki durumlarda yukarıda Madde 13.2’de yer alan veya diğer herhangi bir garanti yükümlülüğünün ihlalinden sorumlu tutulamaz:

13.3.1 Mal veya Hizmetin ifasında (veya Hizmetlerin ifası sonucu ortaya çıkan ürünlerde), Alıcı tarafından sağlanan çizim, tasarım, bilgi, talimat veya şartname nedeniyle ortaya çıkan ayıplar,

13.3.2 Alıcının bir eylemi, ihmali veya temerrüdü veya kasıtlı zararı, uygun olmayan depolama, taşıma, işleme, kurulum, bakım, onarım veya uygulama, normal dışı kullanım veya normal dışı koşullar altında kullanımdan kaynaklanan ayıplar,

13.3.3 Hilti ve/veya çalışanlarının, acentelerinin, tedarikçilerinin veya taşeronlarının herhangi biri tarafından Alıcıya iletilen güvenlik, eğitim, kullanım ve bakım gereklilikleri (aşırı veya ağır kullanım dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), yöntem beyanları, veri sayfaları, talimatlar veya tavsiyeler (yazılı veya sözlü) ile uyumsuzluktan kaynaklanan ayıplar veya

 13.3.4 Malın amacı dışında herhangi bir mal, ürün veya sistemle birleştirilmesi, değiştirilmesi veya dönüştürülmesinden ya da Malın Hilti'nin önceden yazılı onayı olmadan, Hilti tarafından üretilenler dışında herhangi bir mal, ürün veya sistemle uyumsuzluğundan ya da sarf malzemelerinin, bileşenlerin veya yedek parçaların kullanılması sonucu ortaya çıkan ayıplar,

13.3.5 Malların ve/veya Hizmetlerin toplam bedelinin ödeme tarihinde ödenmemiş olması durumunda,

13.3.6 Alıcının, Mal ve/veya Hizmetlerin durumunda veya niteliklerindeki bir ayıba veya açıklama veya şartnameye (teslimatın Alıcı tarafından reddedilip reddedilmediğine bakılmaksızın) aykırılığa ilişkin talebini, ilgili ayıp veya aykırılığın tespitini müteakip yedi gün içerisinde Hilti’ye bildirmemiş olması veya

13.3.7 Hilti'ye, ilgili Malları veya Hizmetlerin ifa edileceği yeri incelemek için makul ölçüde bir fırsat tanınmamış ve Alıcının (Hilti tarafından talep edilmiş olması halinde) incelemenin yapılabilmesi için Malları veya Hizmetler ile ilgili malzemeyi Hilti'nin iş merkezine göndermemiş olması halinde.  

13.4 İşbu Koşullarda açıkça belirtilen haller hariç olmak üzere, tüm yasalar, adetler veya diğer durumların öngördüğü tüm garanti, tekeffül ve benzeri hükümler, yasaların izin verdiği ölçüde kapsam dışı bırakılmıştır.

 

14 ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

14.1 Alıcının amaçlarına uygun Mal ve/veya Hizmetlerin seçimi bir dizi faktöre bağlıdır. Bu faktörler, yalnızca Alıcı tarafından bilinen, Malların tasarlanan uygulamasına ilişkin saha  koşulları veya diğer durumları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Alıcı, Hilti’ye temin edilen ve Hilti tarafından Alıcıya sağlanan bilgi ya da tavsiyelerin dayanağını teşkil eden, verilerin doğruluğundan ve Hilti tarafından, ilgili veriyi desteklemek amacıyla yapılan varsayımların Alıcının amaçları için uygunluğundan yalnızca kendisi sorumludur.

14.2 Bu bakımdan, Hilti veya Personeli tarafından Alıcıya, çalışanlarına veya temsilcilerine Mal ve/veya Hizmetler, bunların uygunluğu veya kullanımı veya Malların diğer mallarla birleşimi veya uyumu ile ilgili verilen herhangi bir tavsiye, beyan veya önerinin dinlenmesi veya uygulanmasından Alıcı tamamen kendi sorumludur ve Alıcı, işbu beyanlara güvenerek hareket etmediğini ve bunların ihlaliyle ilgili herhangi bir hak talebinden feragat ettiğini kabul eder. Dolayısıyla, Alıcı kendi kararına dayanmalı ve gerekirse aşağıdakilerle ilgili uzman tavsiyesi almalıdır:

14.2.1 Malların kullanım amacına uygunluğu ve uyumu,

14.2.2 Alıcı ve çalışanları için gerekli eğitim,

14.2.3 Mallar için gereken düzenli bakım seviyesi ve

14.2.4 Malların kullanılacağı binaların yeterliliği.

14.3 Alıcı, kendisinin ve çalışanlarının, acentelerinin, yüklenicilerinin ve Malların son kullanıcılarının aşağıdakilere uyumundan sorumlu olduğunu kabul etmektedir:

14.3.1 Malların her daim doğru uygulama ile ve dönem dönem Alıcıya Hilti, çalışanları, acenteleri veya müteahhitleri tarafından sağlanan ilgili yöntem açıklamalarına ve veri sayfalarına ve ayrıca diğer tüm ilgili güvenlik, eğitim, kullanım ve bakım talimatlarına ve yönergelerine uygun olarak saklanması, kullanılması, yapılandırılması, bakımı ve onarımından; (sıcaklığa duyarlı ve bozulabilen ürünler için, Alıcı her zaman Hilti tarafından yayınlanan ürün kullanma talimatına ve son kullanma tarihine uymalıdır).

14.3.2 Tedarik edilen Mallar için gerekli eğitimin alınmasından,

14.3.3 Malların kiralanması veya üçüncü şahıslar tarafından başka şekilde kullanılması durumunda, Hilti tarafından Mallarla birlikte verilen tüm yöntem beyanları, veri sayfaları, etiketleme ve uyarıları içeren orijinal ambalajında temin edilmesinden,

14.3.4 Malları, yöntem beyanları ve veri sayfaları ile dönem dönem temin edilen diğer ilgili Şirket güvenlik, eğitim, kullanım ve bakım talimatlarına ve yönergelerine uygun olarak önerilen güvenlik ekipmanlarıyla kullanılmasından.

 

15. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

15.1 Alıcı, Madde 13 ve işbu Madde 15 hükümlerinin:

15.1.1 bu koşulların herhangi bir şekilde ihlali ve

15.1.2 Herhangi Malın Alıcı tarafından kullanımı

bakımından Hilti'nin (çalışanlarının, acentelerinin ve taşeronlarının eylemleri ve ihmalleri dahil olmak üzere) Alıcıya karşı tüm mali sorumluluğunu ve Alıcının Hilti'ye karşı münhasır yasal çarelerini teşkil ettiğini kabul eder.

15.2 Hilti, beklenilen kar kaybı, fiili kar (doğrudan veya dolaylı) kaybı, ciro veya gelir kaybı, iş kaybı, üretim veya fırsat kaybı, veri kaybı, itibar kaybı dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, hiçbir şekilde maddi nitelikteki (doğrudan veya dolaylı) bir kayıptan Alıcıya karşı sorumlu olmayacaktır.

15.3 Hilti, hiçbir şekilde dolaylı, özel veya sonuca bağlı ortaya çıkan kayıp veya zararlardan sorumlu tutulamaz.

15.4 Bu Koşullarda yer alan diğer hükümlere halel gelmeksizin, sorumluluğun,

15.4.1 Hilti'nin kasıt veya ağır ihmali sonucu ortaya çıkması durumunda veya

15.4.2 kanunen  kaldırılamaması veya sınırlandırılamaması halinde Hilti’nin sorumluluğu hiçbir şekilde kaldırılmamakta  veya sınırlandırılmamaktadır.

15.5 Sözleşmenin ifası veya planlanan ifası nedeniyle veya bunlarla ile ilgili Hilti'nin toplam sorumluluğu, ihmal veya sözleşmenin ihlali veya herhangi başka bir durumda, Alıcı tarafından Sözleşme kapsamında Hilti'ye fiilen yapılan ödeme tutarının yüzde yüzünü (%100) hiçbir şekilde aşamaz.

 

16 TAZMINAT

16.1 Alıcı Hilti’nin aşağıdakilerden kaynaklanan bedensel yaralanmalar veya mala ilişkin hasar ve kayıplar ve aleyhine yapılan tüm dava, talep ve masraflar (yasal masraflar dahil), cezalar, giderler ve benzerleri bakımından tüm zararları bakımından sorumlu olacak ve Hilti’yi tazmin edecek ve zarardan beri kılacaktır:

16.1.1 Kanundan doğan veya Madde 13.4’te belirtilen  düzenlemelerle düzenlenen ve/veya diğer mevzuat  gereği ya da

16.1.2 Alıcının bir eylem,  eylemsizlik, ihmal ve/veya bu Koşulları ihlali veya temerrüdü ile ilgili ve/veya

16.1.3 Hilti tarafından Alıcının açık veya zımni talimatlarına uyulmasından kaynaklanan bir patent tasarım, telif hakkı, marka veya ticari veya fikri mülkiyet hakkının ihlali veya iddiası ile ilgili.

16.2 Hilti tarafından tedarik edilen Malların üçüncü bir tarafça (Alıcının çalışanları, acenteleri, müteahhitleri dahil) Hilti’nin önceden yazılı uygun olduğunu kabul etmediği, veya Madde 13.3 dahil (ancak bununla sınırlı olmamak üzere), işbu Koşullara uygun olmayan şekilde kullanılması halinde Hilti, doğrudan veya dolaylı, bu Mallardan veya bu tür bir kullanımdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili (gelir kaybı, kar, üretim, fırsat, iş, itibar ve/veya herhangi bir anlaşmanın kaybı dahil) Alıcının veya üçüncü bir tarafın uğradığı hiç bir masraf, kayıp, hasar, yükümlülük veya giderden sorumlu olmayacak ve Alıcı, üçüncü bir şahıs tarafından yapılan buna ilişkin bir talep sonucu Hilti'nin uğradığı tüm bu masraf, zarar, ziyan, sorumluluk veya giderleri tazmin edecek ve Hilti’yi bunlardan beri kılacaktır.

 

17 SONA ERME

17.1 Sözleşme kapsamında tahakkuk etmiş veya diğer tüm hak veya yasal çarelere halel gelmeksizin, Hilti aşağıdaki hallerde, herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın, Sözleşmenin ifasını derhal askıya alabilir, mevcut Mal teslimatını ve/veya Hizmet tedarikini iptal edebilir, taşıma halindeki bir Malı durdurabilir veya Alıcıya yazılı olarak bildirmek suretiyle, Sözleşmeyi feshedebilir:

17.1.1 Alıcının, Sözleşme ya da Alıcı ile Hilti arasındaki başka bir anlaşma kapsamındaki ödeme koşulları çerçevesinde ödenecek bir bedeli ödememesi,

17.1.2 Alıcının Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini esaslı şekilde ve giderilemeyecek biçimde ihlal etmesi veya

17.1.3 Alıcının Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini esaslı şekilde ve fakat giderilebilecek biçimde ihlal etmesi ancak giderilmesine ilişkin yazılı talebi müteakip yedi gün içerisinde giderememesi veya bu ihlali devam ettirmesi.

17.2 Taraflar, Sözleşmenin, sözleşme şartlarına ve bu Koşullara uygun olarak yapılan feshinin yürürlüğe girmesi için bir mahkeme kararının gerek olmadığını kabul ve beyan ederler.

 

18 FİKRİ MÜLKİYET

18.1 Hilti tarafından Sözleşmenin ifası esnasında veya başka bir şekilde Malların tasarımı, üretimi, tedariki veya diğer bir şekilde Mallara ilişkin olarak veya Hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkan fikri mülkiyet hakları Hilti'nin mülkiyetinde kalacaktır. Bu Koşullar kapsamındaki hiçbir hüküm, Alıcıya Hilti'nin fikri mülkiyetini kullanması için bir lisans veya başka bir hak tesisi olarak kabul edilemez.

18.2 Hilti'nin ticari faaliyeti kapsamında sahip olduğu veya kullandığı logo, ticaret ünvanı veya ticari markaların tamamı (‘Markalar’) Hilti'nin mülkiyetindedir. Hilti, bu Markaların kullanımıyla ilgili tüm fikri mülkiyet haklarını saklı tutar. Alıcı, Hilti'nin önceden yazılı izni olmaksızın, bu Markaları veya benzerlerini kullanamaz veya kullanılmasına müsaade edemez.

 

19 VERİ KORUMASI

19.1     Taraflar, Sözleşme kapsamdaki edimlerini yerine getirirken, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca tabii oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülükleri karşılıklı olarak ve eksiksiz bir biçimde yerine getirmeyi ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

19.2  Kanun’un Genel İlkeler başlıklı 4. Maddesi esastır ve Taraflar tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinin 4. Madde’de yazılı olan genel ilkelere uygun olduğunu ve olacağını; bu meyanda, kişisel ver işleme faaliyetlerinin hukuka ve dürüstlük kurallarına her zaman uygun ve amaçla bağlantılı ve sınırlı olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

19.3 Her bir Taraf, hali hazırda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kendi süreçlerinin Kanun ve ikincil mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Birbirlerine, kişisel veri aktarmaları gereken durumlarda, öncesinde ilgili kişiye (veri sahibine) karşı aydınlatma yükümlülüğünü ifa edeceklerini, gerekmesi halinde bu kişilerin açık rızalarını alacaklarını ve bu kapsamdaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde her türlü sonuç ve sorumluluğun münhasıran kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.

19.4     Sözleşmenin ifası amacıyla bir Taraftan diğer Tarafa aktarılabilecek kişisel verilerin muhafazası için alıcı olan Taraf gereken tüm idari ve teknik tedbirleri alacağını ve kendisine aktarılan kişisel verileri Sözleşmeye konu hizmetlerin sunulmasına yönelik amaçlar haricinde herhangi bir amaçla kullanmayacağını ve yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

19.5.    Taraflar, işbu madde veya Kanun ve ikincil mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmeleri, gereği gibi veya hiç yerine getirmemeleri dolayısıyla doğabilecek hukuki, idari veya cezai yaptırımlardan birbirlerine karşı kusurları oranında sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

 

20 MÜCBİR SEBEPLER

20.1 Hilti, doğal afetler, devlet müdahalesi veya düzenlemeleri, ulusal acil durum, terör eylemleri, protestolar, isyan, sivil kargaşa, grev, lokavt, diğer iş hukuku uyuşmazlıkları (her iki tarafın da iş gücüyle ilgili olsun veya olmasın), kazalar, savaş, yangın, patlama, sel, salgın, üretim tesisinde gücün azalması veya kesilmesi, tesis veya makinelerin bozulması, olağan tedarik kanallarından temin edilen ham maddelerdeki yetersizlik veya yokluk  veya nakliyeyi etkileyen nitelikteki sınırlamalar veya gecikmeler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, makul kontrolü dışındaki nedenlerle Malları teslim ve/veya Hizmetleri ifadaki bir  eksiklik veya gecikmeden dolayı Sözleşmeyi ihlal etmiş olmayacak veya bunlardan sorumlu olmayacaktır.

20.2 Madde 20.1’de belirtilen durumların varlığında Malların teslimi veya Hizmetlerin ifası engellenirse, Hilti Hizmetlerin ifasını geciktirme veya iptal etme veya Mal teslimatını iptal etme veya teslim edilen Mal miktarını azaltma hakkına sahiptir.

 

21 FERAGAT

21.1 Hilti'nin herhangi bir hakkından feragat etmesi veya bir hakkını kullanmaması ya da bu Sözleşmenin bir hükmünün kesin olarak yerine getirilmesinde ısrar etmemesi, bu Sözleşmeden doğan  başka bir haktan veya hükümden feragat edildiği veya ilgili hak veya hükmün uygulanmasının engelleneceği şeklinde yorumlanamaz.

 

22 BÖLÜNEBİLİRLİK

22.1 Bu Sözleşmenin her bir hükmü, diğerlerinden ayrılabilir ve farklıdır. Taraflar, bu türden bir hükmün, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerli ve uygulanabilir olmasını amaçlamaktadır. Herhangi bir durumda, bu koşullardan birinin geçersiz olduğu kabul edilirse veya bu Sözleşmeye uygulanamazsa, geriye kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam eder.

 

23 DEVİR

23.1 Alıcı, Hilti'nin yazılı ön onayı olmadan Sözleşme kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini hiçbir şekilde devredemez, taşere edemez veya diğer bir şekilde tasarrufta bulunamaz. Hilti, Sözleşmeden doğan herhangi veya tüm haklarını dilediği zaman dilediği şekilde devredebilir, taşere edebilir, rehnedebilir veya dilediği şekilde üzerinde tasarruf edebilir.

 

24 BİLDİRİMLER

24.1 Sözleşme kapsamında Hilti’ye yapılması gereken her türlü bildirim, kayıtlı şirket merkezine veya Hilti tarafından zaman zaman Alıcıya bildirebilecek diğer adreslere,  Alıcıya yapılması gerek bildirim ise, kayıt başvurusu esnasında Hilti’ye bildirdiği adrese, elden teslim veya ulusal çapta tanınan bir kargo firması veya eposta yolu ile yapılır. Alıcı, kayıt başvurusunda bildirdiği adres veya e-posta adresinde oluşacak değişiklikleri Hilti'ye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

 

25 SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

25.1 Sözleşme, Mal ve Hizmetlerin tedariki ile ilgili olarak Alıcı ile Hilti arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve daha önce Hilti tarafından Mal ve/veya Hizmetlerin tedarik hüküm ve koşullarını belirlemek amacıyla, yayınlanan tüm belgelerin yerine geçer. Alıcı, Sözleşmenin tamamen veya kısmen, Sözleşmede açıkça belirtilenin dışında, Hilti veya temsilcisi tarafından yapılan herhangi bir garanti, beyan, söz veya taahhüde güvenerek yapılmadığını ve böyle bir garanti, beyan veya sözün ve verilmediğini kabul eder. Alıcı, herhangi bir garanti, beyan, söz veya taahhütten kaynaklanacak veya bunlarla bağlantılı tek hak veya yasal çarenin sözleşmenin ihlaline başvurmak olacağını kabul eder ve Sözleşmeyi feshetme hakkı dahil, sahip olabileceği herhangi bir talep, iddia ve yasal çareye ilişkin haklardan gayrı kabili rücu ve koşulsuz olarak feragat eder.

25.2 Alıcı, bu belgenin hükümlerinin içeriği hakkında bilgilendirilmiştir. Buradaki tüm hükümler Alıcı tarafından kabul edilmektedir.

 

26 UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

26.1 Alıcı, yürürlükte olan tüm gümrük, ihracat kontrolü ve ekonomik yaptırımlara ilişkin mevzuata uyum sağlayacağını, işbu Sözleşme kapsamında satın aldığı ürünleri Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Sözleşme’nin konusuna ilişkin yetkili olan herhangi bir merciinin yaptırım listesinde yer alan kişilere (iştirakleri de dahil olmak üzere) veya ülkelere yeniden satmayacağını, tedarik etmeyeceğini, transfer veya ihraç etmeyeceğini beyan eder. Alıcı, ihracat kontrolü mevzuatına uygunluğu sağlamak adına gerekli tüm doküman ve bilgiyi, talebi akabinde Hilti’ye sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğe aykırılık halinde Alıcı, Hilti’nin her türlü zararını tazmin edecektir.

26.2 Hilti, Alıcı’nın burada yer alan düzenlemelere aykırılığı halinde; 

26.2.1 Bu Sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmeme ve

26.2.2 İhracat kontrolü veya gümrük mevzuatı uyarınca kabulünün zorlaştırılmış olması veya yasaklanmış olması halinde siparişi kabul etmeme hakkını saklı tutar.

 

27 UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

27.1 Sözleşme ve Sözleşmeden doğan veya bununla bağlantılı (sözleşmesel veya haksız fiil, kanun ve yönetmeliklere aykırılık gibi sözleşme dışı olup olmadığına bakılmaksızın) her türlü sorun, uyuşmazlık veya iddia Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına  tabi olup buna göre yorumlanır.

27.2 Taraflar, Sözleşmeden doğan veya bu sözleşmeyle ilgili tüm uyuşmazlıklar ve talepler bakımından İstanbul Merkez mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini gayri kabili rücu kabul etmektedirler.

 

Yetki

Hilti temsilcileri bu hüküm ve koşulları değiştirme yetkisine sahip değildir.

 

Notlar

Yukarıdaki hüküm ve koşullar hakkında herhangi bir sorunuz olursa, lütfen Hilti müşteri hizmetlerine başvurun (444 4584).

 

Zaman zaman tadil edilebilecek bu Hüküm & Koşullara internet üzerinden https://www.hilti.com.tr/content/hilti/META/TR/tr/various/terms-and-conditions.html adresinden de ulaşabilirsiniz.  

 

 

 

 

 

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

  • Hilti Türkiye Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 08:00-17:30

BU İÇERİĞİ PAYLAŞ